فردا فقط تمرین این هست که تمرین کن اگه ادمی بودم که به نظر بقیه اصلا فکر و توجه نمی کردی و فقط خودت باشی و خودت . و فکرای دیگران رو فکر نکنی اونوخ چه شکلی خواهی بود. هاااااااااااااااان گلی؟